Privacyverklaring

Privacyverklaring De Gems kinder- en jongerencoaching

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens (AVG) is De Gems kinder- en jongerencoaching, vertegenwoordigd door Marleen van der Meer-Pierik, psychodynamisch kind- en jongerencoach. Gevestigd te Heerenstraat 32, 6701 DL Wageningen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76303845

Persoonsgegevens

 

Doel van verwerking

Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 

Verwerken persoonsgegevens 

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik na een gesprek over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld. ​Alles wat gezegd en geschreven is blijft bij mij.

 

Het te volgen traject wordt via een overeenkomst vastgelegd waarbij beide gezaghebbende ouders van kinderen onder de 16 moeten tekenen. Met deze overeenkomst tekent u ook voor deze privacyverklaring. De overeenkomst wordt toegevoegd aan het dossier.

 

Beveiliging 

Zoals de wet dat vraagt, bescherm ik uw gegevens. Alles wat we eventueel via WhatsApp bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die dienst. Ik ben de enige die toegang heeft tot de e-mail op mijn computer. Deze is beveiligd met een code. Net als mijn telefoon. 

Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk. 

 

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Bewaartermijnen

 

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

Uw rechten

 

Ik respecteer uw privacy rechten vanuit mijn professionele ethiek en zal eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.

 

Vastgesteld door De Gems kinder- en jongerencoaching

Wageningen, juni 2020